Skip to main content

Integritetspolicy

1 Inledning

Svensk FöretagsFörmedling AB, 556224-8087 (”SFFAB” eller ”vi”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker i samband med att SFFAB informerar om och marknadsför SFFAB:s och lokalkontorens tjänster. SFFAB ansvarar därmed för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Vänligen notera att vi inte ansvarar för våra lokalkontors personuppgiftsbehandling utan hänvisar härvid till respektive lokalkontor.

Den här integritetspolicyn (”integritetspolicyn”) beskriver vår behandling av dina personuppgifter och är till för att du ska känna dig trygg med att vi hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Inom ramen för Bolagets verksamhet kan det förekomma personuppgifter som avser t.ex. för- och efternamn, personnummer, telefonnummer, adress, postnummer, e-postadress, m.m. (”personuppgifter”).

Saknar du svar på någon fråga får du gärna höra av dig till oss. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontaktuppgifter” nedan.

2 SFFAB:s personuppgiftsbehandling

SFFAB behandlar dina personuppgifter i syfte att skicka ut nyhetsbrev, objektsbeskrivningar och annan marknadsföring samt för att våra lokalkontor ska kunna följa upp en intresseanmälan. För dessa ändamål lagrar vi dina uppgifter, vi kommunicerar med dig och – om du har lämnat en intresseanmälan – för vi över dina uppgifter till våra lokalkontor. Vi kan också komma att lämna ut uppgifterna till våra leverantörer av IT-tjänster samt andra underleverantörer.

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar när du anmält dig till något av våra e-postutskick eller till något av våra seminarium eller som du angivit i en intresseanmälan på vår hemsida. De kategorier av personuppgifter som vi behandlar är namn, kontaktuppgifter, eventuellt relaterat bolag, personnummer (om du har en enskild firma) samt de övriga uppgifter som du lämnar till oss.

Den lagliga grunden för vår personuppgiftsbehandling är vårt berättigade intresse att marknadsföra våra tjänster till dig då du har visat intresse för dessa.

Du kan när som helst avregistrera dig för kommande utskick genom att använda länken längst ned i de e-postmeddelanden vi skickar till dig. Vi kommer därutöver vart tredje år fråga dig om du vill fortsätta att erhålla information från oss. Om du inte aktivt tackar nej till att fortsätta erhålla information kommer vi att behålla dina uppgifter och fortsätta att skicka information.

3 Mottagare av personuppgifter och överföringar utanför EU/EES

Vi kan som personuppgiftsansvarig uppdra åt en partner eller leverantör att utföra den behandling som har specificerats ovan, t.ex. . Sådan behandling kommer inte att ske för annat ändamål än som angivits. Vissa partners och leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför EU/EES (ett s.k. Tredje land). Överföring sker endast till sådana länder som enligt EU-kommissionen har en adekvat skyddsnivå eller att leverantören innehar ett rättsligt bindande och verkställbart instrument som garanterar uppgifternas säkerhet.

4 Dina rättigheter som registrerad

Du äger rätt att:

  • begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av dessa (registerutdrag),
  • få felaktiga personuppgifter korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter,
  • invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas,
  • få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet),
  • om behandlingen grundar sig på samtycke närsomhelst återkalla detta, och
  • om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du göra en anmälan till Datainspektionen (www.datainspektionen.se) som är tillsynsmyndighet.

Du kan när som helst genom att kontakta oss i enlighet med punkt 6 nedan få ut, radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen notera att om du begär att vi begränsar behandlingen av eller raderar dina personuppgifter kan det innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla information till dig.

5 Ändringar i denna Integritetspolicy

Bolaget förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av policyn. Eventuella ändringar i Integritetspolicyn kommer att publiceras på www.sffab.se.

6 Kontaktinformation

Vid frågor om vår Integritetspolicy eller angående vår behandling, kontakta:

Svensk FöretagsFörmedling AB, 556224-8087
Claes Hovstadius
Willans Park 1
352 30 Växjö
010-206 78 77
hk@sffab.se

Personuppgiftspolicyn antogs den 2019-02-25

Ladda ner pdf

fler än 4600 förmedlade företag

Vi har förmedlat 4651 företag

Vill du veta mer om hur vi kan
hjälpa dig att sälja eller köpa ett företag?

Kontakta en transaktionsrådgivare nära
dig. Se våra kontor →

x