• 0
  • 0
  • 0
  • 0

Antal förmedlade
företag

Sälja företag

Elva steg till en optimal företagsförsäljning

Att sälja ett företag är en sak. Att göra det till rätt pris och med största möjliga värde för både säljare och köpare kräver dock en väl genomtänkt process och strategi.

Med över fyratusen genomförda företagsöverlåtelser kan Svensk FöretagsFörmedling erbjuda kunskaper och erfarenheter som skapar trygghet, resultat och mervärde i varje ny affär.

Våra företagsmäklare leder säljprocessen steg för steg, från värdering till förhandling, avtal och avslut. Självklart görs varje steg i nära dialog med uppdragsgivaren och gärna också i samarbete med parternas revisorer, banker och jurister.

Steg 1. Analys och värdering.

Värderingen av företaget som ska överlåtas baseras på en detaljerad analys av relevant information om företaget och dess marknad. Vi besöker också företaget för att skapa oss en tydlig helhetsbild av verksamheten.

Steg 2. Dokumentation och säljunderlag.

Efter genomförd analys gör vi en dokumentation med en affärsmässig och säljande objektsbeskrivning. Denna tjänar som informations- och köpunderlag för intresserade köpare samt köparens rådgivare, bank, jurister m.fl.

Steg 3. Marknadsbearbetning och kartläggning.

Utifrån överenskomna kriterier matchar vi aktuellt objekt mot potentiella köpare. Sökningen görs i vårt omfattande intresseregister och personliga kontaktnät, i externa databaser samt via annonser på internet och i utvalda riks-, lokal- och branschtidningar.

Steg 4. Urval och kvalificering av intressenter.

Urval av kvalificerade intressenter liksom förmedling av kontakter och information sker löpande, med den grad av sekretess som uppdragsgivarna kräver. För att kvalitetssäkra beslutsunderlaget kompletterar vi den den information vi själva sammanställer med offentliga register och referenser.

Steg 5. Inledande möten och diskussioner.

Nu har vi kommit så långt att det är dags för säljaren att möta utvalda intressenter för inledande diskussioner. Vi organiserar även visningar av objektet och tar vid behov fram ytterligare information som efterfrågas av parterna.

Steg 6. Avsiktsförklaring med presumtiv köpare.

När säljaren och en presumtiv köpare är överens om att gå vidare i förhandlingen bekräftas detta oftast med ett letter of intent, en skriftlig avsiktsförklaring på vägen mot ett komplett och juridiskt bindande avtal.

Steg 7. Avtalsförhandling.

Vi deltar aktivt i förhandlingen genom att initiera diskussioner och presentera konstruktiva förslag, i syfte att leda processen framåt och landa ett slutligt avtal som båda parter är nöjda med.

Steg 8. Köparens granskning: due dilligence.

Innan avtalet utformas får köparen möjlighet att granska företaget som ska förvärvas på detaljnivå. En due dilligence kan omfatta såväl finansiella och juridiska frågeställningar som analys av personal, produkter och tjänster.

Steg 9. Avtal och avslut.

Det slutliga avtalet formuleras noggrant och detaljerat, ofta i samråd med parternas juridiska ombud, i syfte att undvika alla eventuella juridiska fallgropar.

Steg 10. Formalia i samband med tillträde.

I samband med den nye ägarens tillträde finns en hel del formalia och praktiska bestyr att hantera, åtgärda och följa upp.

Steg 11. Återkoppling och utvärdering.

Att följa upp och utvärdera företagsöverlåtelsen är för oss en självklar avslutning på processen. Genom återkoppling från säljare och köpare får vi ständigt ny och värdefull kunskap för att utveckla vår verksamhet.

Intresseanmälan

Fyll i och mejla din intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Lokalkontor och kartor

Vilket av våra 30 kontor ligger bäst till för dig?

Oberoende värdering

Vi hjälper dig att räkna fram ett korrekt marknadsvärde.

Referensuppdrag

Exempel på några av våra drygt 4 000 företags- och fastighetsöverlåtelser som gjorts via oss.

  • Connecto
  • Prevestor
  • Virksomhedsborsen
  • Wistrand