Skip to main content

Anlita Transaktionsrådgivare – varför då?

”Livets största och viktigaste affär”, så beskrivs det ofta att sälja eller förvärva ett företag. Det kan vara riskfyllt, osäkert och överväldigande – eller bli det rakt motsatta. Hos Svensk FöretagsFörmedling finns transaktionsrådgivare som ser till att processen går snabbare, smidigare och med bästa resultat. Med erfarenhet från tusentals transaktioner finns både kontaktnätet och erfarenheten som krävs för att skapa det bästa värdet för alla inblandade parter.

 

Vi börjar från början – vad är en transaktionsrådgivare?

Frågan ställs till Jan Wiklund och Martin Stener, partners och transaktionsrådgivare på Svensk FöretagsFörmedling i Uppsala respektive Stockholm. Tillsammans har de hundratals framgångsrika affärer bakom sig, och lång erfarenhet av processen att sälja och köpa företag.

Vi transaktionsrådgivare hjälper de som vill hitta en ny ägarsituation. När någon vill sälja hela eller delar av sitt företag, då är vi med och bistår i alla delar i den process som annars kan vara oerhört svår att navigera på egen hand. Särskilt för den som saknar tidigare erfarenhet av att sälja ett företag. Vi jobbar oftast i team om två eller fler, och har möjlighet ta in ytterligare stöd och kompetenser vid behov. Exempelvis tar vi in juridisk rådgivning eller teknisk expertis när processen så kräver. Där har vi inga begränsningar, säger Jan Wiklund.

– Framför allt har vi nytta av vår långa erfarenhet och vårt breda kontaktnät. I vår rådgivning tittar vi på vilka fördelar som en affär bör lyfta fram och tydliggöra, vi tittar på köparnas förmåga och drivkrafter och jobbar fram så bra beslutsunderlag som möjligt för säljaren. I slutänden är det säljaren som väljer vem de vill gå vidare med och vårt jobb är att skapa rätt förutsättningar för ett bra beslut, fyller Martin Stener i.

Både Jan Wiklund och Martin Stener beskriver arbetet som mångsidigt och givande. Det handlar bland annat om att vara rådgivare, förhandlingsexpert och affärspsykolog på samma gång. Martin och Jan hanterar tillsammans med sina många kollegor en stor bredd av uppdrag och har blivit experter på att hantera alla väntade och oväntade scenarion som kan uppkomma.

Varför ska jag anlita transaktionsrådgivare vid förvärv eller sälj av företag?

Att sälja företag kan vid första tanken verka okomplicerat. Någon erbjuder sig att köpa – och så säljer man till dem. Men blir det rätt typ av ägare? Hur tar de verksamheten vidare och är priset det rätta? Med hjälp av rätt transaktionsrådgivare kan säljaren vara förvissad om att alla detaljer noggrant gås igenom, och att förutsättningarna är de rätta för den bästa möjliga affären. I regel tas det fram mellan två och fem bud med olika förutsättningar, som säljaren kan väga mot varandra utifrån alla perspektiv, innan man väljer.

Martin Stener berättar om att det finns risker att sälja sitt företag själv, utan extern vägledning:

Vi får många samtal från personer som kämpat och byggt upp sina företag under 20–30 år. De har blivit kontaktade av någon som är intresserad av företaget, och köparna är oftast intresserade av att det ska gå fort. Risken i ett sådant scenario är ofta att säljaren säljer till ett för lågt pris. När vi kommer in i bilden tar vi utifrån förutsättningarna fram ett flertal kompetenta intressenter, vilket skapar en bättre referens och även en valmöjlighet. Resultatet av konkurrensen blir nästan alltid en högre och mer rättvis värdering. Det handlar både om att få rätt pris och rätt villkor för affären. Affären skall ju även fungera lång tid efter en överlåtelse.

Dessutom, tillägger Martin, skapar vi i princip alltid bättre bud för säljarna. På så sätt är det en självklar vinst för säljaren, både ekonomiskt och villkorsmässigt, att anlita en transaktionsrådgivare.

Sekretessen är också kritiskt viktig. Vissa säljare är väldigt öppna, andra betydligt mer måna om diskretionen. Det är långt ifrån alla försäljningar som läggs ut offentligt på hemsidan. I Svensk FöretagsFörmedlings intressentregister finns omkring 8000 intressenter, men omkring hälften av förvärven görs av ett hundratal köpare som Svensk FöretagsFörmedling jobbar mycket med och känner väl.

Det händer att en säljare prioriterar en snabb affär men allra oftast är det många fler faktorer med i beslutet, något som sällan ger en möjlighet att hålla en hög kvalitet genom processen. Motsatsen (och kanske det som man mest föredrar) är att i sin egen takt analysera vad det övergripande innebär att ingå in en ny och många gånger större gemenskap/koncern, kanske med möjlighet att återinvestera en del av köpeskillingen i den köpande strukturen. Det är vår uppdragsgivares önskemål som styr hur vi transaktionsrådgivare lägger upp vårt arbete, säger Jan Wiklund.

För att få fler perspektiv talar vi med två drivna entreprenörer – David Loid som driver BKBM Industriutveckling AB och Christoffer Olbrich, koncernchef på Hjo Installation Invest AB. Tillsammans har de både många och mycket goda erfarenheter av att ha förvärvat företag i processer ledda av transaktionsrådgivare från Svensk FöretagsFörmedling.

David Loid berättar om den viktiga psykologiska effekten av att ha en rådgivare som är med och leder processen:

Många saker kan gå fel, och står man ensam i att sälja eller köpa ett företag finns det många saker som kan leda till frustration. Det kan dra ut på tiden, man får inte ut rätt värde eller har en orealistisk förväntan på hur saker ska gå. Man riskerar att tappa kraft och engagemang och kan antingen göra en dålig affär eller gå miste om alltsammans. Med stöd av en transaktionsrådgivare blir affären mer genomarbetad och bättre för båda parter.

Christoffer Olbrich har vanan inne av att förvärva företag, men ser ändå många klara fördelar av att ha med en transaktionsrådgivare från Svensk FöretagsFörmedling:

Vi har haft en del diskussioner med säljare utan transaktionsrådgivare, och det kan bli rätt så kantigt. Prisförväntan hos någon som aldrig tidigare sålt ett företag kan vara helt uppåt väggarna, där hjälper transaktionsrådgivarna verkligen till med information om hur man värderar ett företag. De är också oerhört kunniga i hur hela förvärvsprocessen går till vilket skapar en stor trygghet för alla inblandade.

 

Vem kontaktar Svensk FöretagsFörmedling och vilka uppdrag tar våra transaktionsrådgivare sig an?

Det varierar stort vem som kontaktar oss, men ganska många är runt 55 år och har en plan för de kommande fem åren. Man tittar på att trappa ned, ser sig om efter en avslutning eller överlämning, det är det vanligaste, säger Martin Stener.

– Det näst vanligaste är entreprenörer som fått ett bud på sitt företag. Proaktiva budgivare är för övrigt ofta bra på att smickra och berömma företagets ägare. När säljaren hör av sig till oss, inser de att det kan löna sig rejält att ta in fler bud men även att ställa motfrågor kring det bud som ligger, fortsätter Martin.

Svensk FöretagsFörmedling får årligen många förfrågningar från personer som vill sälja sina företag, men det sker en viss sållning när det gäller uppdragen, berättar Jan Wiklund:

Vi fokuserar på medelstora bolag med vissa undantag för både större och mindre bolag. Det är viktigt att titta på den uthålliga lönsamheten. För oss är det en helhet som handlar om att vi vill jobba med välmående företag, ha bra processer och hitta rätt matchningar.

Jan får medhåll från Martin Stener, som beskriver statistiken bakom besluten:

De bolag vi tar oss an håller genomgående en hög kvalitet och är attraktiva på marknaden. Med hjälp av vårt kontaktnät får säljaren tillgång till ett antal professionella köpare att välja mellan. Det borgar för bra förvärv och nöjda parter.

 

Innebär att anlita transaktionsrådgivare att det automatiskt går fort att sälja?

När väl en transaktionsrådgivare är inkopplad kan det gå antingen fort eller lugnare beroende på säljarens önskemål. Jan Wiklund och Martin Stener berättar båda om att de både har pågående processer med säljare och köpare och en planering som sträcker sig flera år framåt i tiden. Ibland vill någon få en initial rådgivning inför att sälja sitt bolag om ett år, andra gånger går det snabbare.

De digitala mötena gör det möjligt att vara väldigt snabb och effektiv. Om det är ett attraktivt bolag kan vi sätta upp fem möten med investerare via exempelvis Teams eller Zoom med några dagars mellanrum, och begära in indikativa bud. Då kan processen ske mer skyndsamt, säger Jan Wiklund.

Christoffer Olbrich på Hjo Installation har efter ett flertal företagsförvärv fått en god inblick i vad som kan ta tid, och vad som kan skyndas på och det står helt klart att det är positivt att ha med en transaktionsgivare om man som säljare eller köpare vill att processen ska gå fort.

Svensk FöretagsFörmedling är väldigt proffsiga och har vana av att jobba fort om det så önskas. De ser till att det är god ordning på all nödvändig dokumentation, vilket verkligen gör att allt går lugnt till och att det blir färre problem på vägen, säger Christoffer.

Om någon är ute i god tid kan man jobba med en del förberedelser till dess att det är dags att gå in i en skarp försäljningsprocess. Martin Stener berättar att mycket kan göras för att minska antalet frågetecken och möjliggöra till en bättre försäljning:

Vi börjar alltid med att skriva ett avtal, sedan ser vi över verksamheten och förbereder bolagets verksamhet på ett transparant och tydligt sätt, allt för att bolaget ska vara förberett inför en försäljning. Många gånger har vi tidigt med en jurist i processen, något som vi anser vara avgörande även i förberedelsefasen. Ett annat bra exempel är att gå igenom balans- och resultaträkningar bakåt och under innevarande räkenskapsår, dels för att kunna reda ut eventuella frågetecken som en kommande köpare kommer att ha men även för att hitta eventuella positiva och negativa justeringsposter som har bäring på bolagets värdering, berättar Martin.

Vad händer om det krånglar?

Som i alla processer där människor är inblandade kan saker uppstå som ingen planerat för. Både Jan och Martin beskriver transaktioner där parterna har haft olika initiala tankar om ett bolags värde, eller situationer där det riskerat att gå fel. I många lägen har de räddat affärer som hade spruckit utan en transaktionsrådgivare med i samtalen.

Alla transaktionsrådgivare tar med sig mycket in i sitt arbete. Vi har erfarenhet från näringslivet samt relevant utbildning och erfarenhet som är viktig att luta sig mot. Inte minst är vi ju också entreprenörer vilket gör att vi bättre förstår en säljares dagliga utmaningar. Det gäller att hela tiden ha örat mot marken och kunna avstyra kriser innan de uppstår, säger Martin Stener.

Med kontinuerliga avstämningar och koll på allt som kan hända när man köper eller säljer ett företag, kan transaktionsrådgivaren med van hand guida parterna i allt som händer:

Ett förvärv är något som väcker många tankar och känslor. Som rådgivare har vi varit med om så mycket och vet både hur vi ska förebygga grus i maskineriet och hur vi enklast tar oss vidare om något ändå skulle uppstå. Det handlar om mänskliga relationer och de förväntningar vi bygger upp. Där lyckas vi alltid framgångsrikt hålla oss på banan, ända in i mål, säger Jan Wiklund.

David Loid på BKBM Industriutveckling håller med om nyttan hos transaktionsgivarna i deras roll:

Det går oftast både fortare och blir högre kvalitet när en professionell transaktionsrådgivare finns med i processen. Framför allt ökar det sannolikheten för att det blir en affär som bägge parter är nöjda med. Min erfarenhet är att Svensk FöretagsFörmedling kan vägleda både köparen och säljaren på ett bra sätt om steg som annars kan väcka både funderingar och irritation. Om till exempel en köpare vill göra en noggrann ”due dilligence” och se till att affären är en sund och god investering kan det skapa irritation hos säljaren om det inte finns någon opartisk och erfaren aktör i processen som kan förklara nyttan med en grundlig process.

 

Varför anlita just Svensk FöretagsFörmedling?

Den som en gång anlitat en transaktionsrådgivare från Svensk FöretagsFörmedling återkommer alltid. Kundnöjdheten är A och O – något som kräver både kunskap, erfarenhet och rätt kännedom om både marknaden och aktörerna på den.

David Loid har många positiva intryck från Svensk FöretagsFörmedling:

De transaktionsrådgivare jag jobbat med vid förvärv av företag har uppvisat ett oändligt tålamod och varit begåvade med en riktigt bra diplomatisk touch. Även i affärer med många risker att något går fel eller att förtroendet kan urholkas, har de lyckats navigera de känsliga frågorna otroligt proffsigt. Ett sådant engagemang hittar man inte överallt, säger David.

Många års erfarenhet har för Svensk FöretagsFörmedlings del inte bara inneburit ett oslagbart kontaktnät och en förmåga att hantera allt från fastigheter till personalfrågor. Det har också inneburit ett unikt sätt att bedöma värdet på ett företag:

Vi har beräkningar på vad man ungefär kan få på marknaden just nu baserat på erfarenheter från hundratals transaktioner. Det är bra för säljaren att veta att vårt uppskattade värde är realistiskt. Våra bedömningar visar sig i stort sett alltid stämma när säljaren har fått två, tre eller fyra bud på sitt företag. Det är något vi är nästan unika om på marknaden, säger Jan Wiklund.

Vår roll handlar mycket om trygghet. Möjligheten att jobba med oss på Svensk FöretagsFörmedling innebär att våra kunder har någon som bevakar deras intressen. De vet att de är i trygga och goda händer, och att de säljer sitt bolag till bästa möjliga förutsättningar, avslutar Martin Stener.

fler än 4600 förmedlade företag

Vi har förmedlat 4643 företag

Vill du veta mer om hur vi kan
hjälpa dig att sälja eller köpa ett företag?

Kontakta en transaktionsrådgivare nära
dig. Se våra kontor →

x